Ważne kryteria w naborze wniosków na nawodnienia


Temat dofinansowania inwestycji związanych z dofinansowanie inwestycji na nawodnienia w gospodarstwach spotyka się z dużym zainteresowaniem plantatorów. Wielu z nich dopytuje się o szczegółowe wytyczne dotyczące możliwości realizacji tych inwestycji. Ważne jest zatem zapoznanie się z warunkami jakie wynikają z nowelizacji Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa w ramach nawodnienia w gospodarstwach. Termin naboru rozpoczął się od 25 września i trwa do 22 listopada.

Kryteria ubiegania się o przyznanie pomocy:

 • posiadacz samoistny lub zależny gospodarstwa (nie mniej niż 1 ha i nie więcej niż 300 ha lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji działów specjalnych) – należy udokumentować sprzedaż produktów rolnych na kwotę co najmniej 5 tys. zł. Uwaga: Warunek związany z osiągnięciem i udokumentowaniem przychodu z działalności rolniczej nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 • W obszarze jednego nawadniania nie mogą wnioskować osoby razem wnioskujące tak jak to było np. w przypadku działań MGR.

Czyt. również: „Trwa nabór wniosków na nawodnienia – kilka istotnych kryteriów naboru”

Pomoc może być przyznana na operację:

  obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej oraz nawadnianiem;

 uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów;

 której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych;

 która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu;

 spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji (pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawne, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych);

 której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

 jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia warunki określone w art. 46 ust. 1–4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, z tym że współczynnik procentowy, zwany dalej „współczynnikiem potencjalnej oszczędności wody” (o którym mowa w art. 46 ust. 4 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013 (PDF)

Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji?

Pomoc przyznaje się na operację, która będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową (tj. po zrealizowaniu całej operacji), powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, zwaną dalej „umową”, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Uwaga: W obszarze nawadniania operacja nie może być realizowana za pośrednictwem leasingu.

Rodzaje inwestycji podlegające wsparciu:

 • dotyczy ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód co najmniej dobrym
 • dotyczy ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód mniej niż dobrym, która wpływa jedynie na efektywność energetyczną lub polega na utworzeniu zbiornika lub prowadząca do wykorzystania odzyskanej wody, która nie ma wpływu na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru na stanie wód co najmniej dobrym
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego terenu i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą na stanie wód mniej niż dobrym

Dodatkowe warunki kwalifikalności:

 • wykazanie minimalnej oszczędności wody na poziomie min. 10% – dotyczy ulepszenia istniejącej instalacji nawadniającej
 • wykazanie faktycznej oszczędności wody na stanie
 • wykazanie braku znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy inwestycja dotyczy powiększenia obszaru nawadnianego netto

Pomoc będzie przysługiwać wg kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji

Punkty będą przyznawane za realizację operacji.

 • ulepszające istniejące instalacje nawadniające
 • które doprowadzą do powiększenia nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą na stanie wód mniej niż dobrym
 • na obszarach gmin w których wystąpiła susza
 • przez rolników, którzy realizują zobowiązania rolno – środowiskowo – klimatyczne w ramach PROW 2014 – 2020

Jakie są kryteria ustalania kolejności przysługiwania pomocy?

W obszarze nawadniania w gospodarstwie punkty przyznaje się na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • jeżeli operacja dotyczy inwestycji, o której mowa w art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013 (tj. dotyczącej ulepszenia istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadniającej), a współczynnik potencjalnej oszczędności wody związany z realizacją tej inwestycji wynosi:
 1. a) powyżej 50% – przyznaje się: 10–8 punktów
 2. b) powyżej 25% i nie więcej niż 50% – przyznaje się: 8–6 punktów
 3. c) powyżej 10% i nie więcej niż 25% – przyznaje się: 6–4 punkty
 • jeżeli operacja dotyczy inwestycji, o której mowa w art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013 (tj. inwestycji, która doprowadzi do powiększenia netto nawadnianego obszaru i jest połączona z inwestycją w istniejącą instalację nawadniającą lub element infrastruktury nawadniającej), a współczynnik potencjalnej oszczędności wody związany z realizacją tej inwestycji wynosi powyżej:
 1. a) 50% – przyznaje się 8 punktów,
 2. b) 25% i nie więcej niż 50% – przyznaje się 6 punktów,
 3. c) 10% i nie więcej niż 25% – przyznaje się 4 punkty;
 • Punkty będą również przyznawane proporcjonalnie za ilość lat w których wystąpiła susza w ostatnich 12 latach.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Poprzedni artykułOdbiór folii rolniczej – dobry przykład z Czerwińska
Następny artykułNowy model opryskiwacza do truskawek

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj