Nowe wymagania dla materiału szkółkarskiego

Sadzonka ze zdrewniałym pędem to potencjalny problem

W Dzienniku Ustawo publikowano rozporządzenie z dnia 3 lipca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego (poz. 1244). Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2020/177 z dnia 11 lutego 2020 r. w odniesieniu do agrofagów roślin występujących na materiale szkółkarskim kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i CAC. Termin wejścia w życie w/w rozporządzenia  – 29 lipca 2020 r.

Wymagania dotyczące dokonywania oceny polowej, pobierania prób oraz oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego

Poddawany ocenie materiał szkółkarski powinien spełniać wymagania dotyczące agrofagów kwarantannowych dla Unii i agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, przewidziane w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE, a także być zgodny ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia. Ponadto poddawany ocenie materiał szkółkarski powinien spełniać następujące wymagania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów lub gatunków roślin.

W Ustawie tej szczegółowo określono wytyczne do oceny jakości materiału szkółkarskiego większości uprawianych na skalę towarową gatunków roślin jagodowych w Polsce. Warto przez sezonem zakupu materiału szkółkarskiego zapoznać się z tym wytycznymi, które w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakupie materiału nasadzeniowego, zarówno tego w statusie CAC lub kwalifikowanego mogą być podstawą do reklamacji. Treść ustawy powinna być natomiast bardzo dobrze znana producentom materiału szkółkarskiego, a obowiązujące tam wytyczne ściśle przestrzegane na wszystkich etapach produkcji materiału nasadzeniowego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego – PDF

1 KOMENTARZ

 1. Dzień dobry

  Jesteśmy rodzinną szkółką rolniczą z Rumunii. Naszą główną działalnością jest zakładanie plantacji drzew i krzewów owocowych oraz jesteśmy bardzo zainteresowani zakupem młodych roślin na paletach zębodołowych.
  Możemy udowodnić Ci listę roślin, których potrzebujemy na chwilę ale w przyszłości będziemy mieć więcej lub więcej różnorodnych roślin

  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  BLUEBERRY / BORÓWKA AMERYKAŃSKA

  BLUE GOLD 8956
  ELIOT 10665
  19621
  RASPBERRY / Malina

  MARAVILLA 25620
  HIMBO-TOP 12720
  POLKA 6490
  TULAMAGIC 7370
  52200

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here