Kary od 5000 zł do 1 mln zł za brak wpisu do BDO dotyczy części rolników

Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań w tym rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze powyżej 75 ha.

Czym jest BDO?

BDO jest systemem teleinformatycznym, który umożliwia skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu i będą to: moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Do kiedy należy dokonać rejestracji?

Każdy kto jest zobowiązany do rejestracji w BDO taką rejestrację musi dokonać do końca 2019 roku. W przeciwnym wypadku grozi mu administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd – kara aresztu albo grzywny.

Gdzie dokonać rejestracji?

Każdy występujący z wnioskiem o wpis do rejestru powinien zgłosić się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Ile wynosi opłata rejestrowa/roczna?

-100 zł – mikroprzedsiębiorcy

-300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Kiedy należy uiścić opłatę roczną?

-opłatę roczną należy uiścić do końca lutego za dany rok

-opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa

Więcej: https://bdo.mos.gov.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here