Ruch osobowy między Polską a Ukrainą – aktualne wytyczne

W wielu dziedzinach, jak chociażby przy zbiorze truskawek branża nie jest w stanie poradzić sobie bez pracowników ze Wschodu
W odpowiedzi na pismo skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności przy przekraczaniu polsko-ukraińskiej granicy zgłaszanych przez ukraińskich pracowników, PUIG uzyskała następujące informacje:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ograniczono, do odwołania, ruch osobowy na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą, Republika Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

W odniesieniu do możliwości przekraczania granicy przez cudzoziemców korzystających z dostępu do polskiego rynku pracy poinformowano, że we wszystkich czynnych przejściach granicznych w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP, którzy realizują/wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podczas kontroli granicznej przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy zasadniczo należą do kategorii cudzoziemców uprawnionych do przekroczenia granicy państwowej na wjazd do RP.

Powyższe oznacza, że ww. cudzoziemcy podczas kontroli granicznej winni spełnić określone przepisami prawa warunki wjazdu, w tym przedstawić podczas kontroli granicznej dokumenty potwierdzające prawo do pracy tj.:

a) w przypadku obywateli państw trzecich, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę – zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;

b) w przypadku cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na tych samych zasadach co obywatele polscy (dot. m.in. obywateli Unii Europejskiej) – np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne;

c) w przypadku gdy cudzoziemcy wykonują pracę na terytorium RP na zasadach oddelegowania, powinni podczas kontroli przedstawić dokumenty potwierdzające fakt delegowania na terytorium Polski, ze wskazaniem konkretnego podmiotu, do którego zostali skierowani;

d) w odniesieniu do osób prowadzących na terytorium RP działalność gospodarczą – dokumenty potwierdzających fakt prowadzenia takiej działalności w postaci np. wyciągu z KRS, umowy spółki.

Ponadto, informuje się, że cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt, należące do kategorii zezwoleń jednolitych, np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, wpisują się w zakres wyłączenia, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych tj. cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP.

W związku z powyższym, wszyscy cudzoziemcy udający się do Polski w celu kontynuowania pracy lub niezwłocznego jej podjęcia po przekroczeniu granicy są odprawiani na wjazd do RP. Wyjątki od tej reguły stanowią następujące przypadki:

a) podczas kontroli granicznej zostanie ustalone, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie wyraża dalszej woli powierzenia pracy cudzoziemcowi, lub

b) cudzoziemiec jest zarażony lub występuje podejrzenie wystąpienia koronawirusa SARS-CoV-2, lub

c) nie zostanie spełniony niezbędny, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tj. udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, celem odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny (dot. cudzoziemca, u którego nie doszło do ww. rozpoznania lub nie występuje podejrzenie wystąpienia koronawirusa), lub

d) cudzoziemiec odmówi obowiązkowego wypełnienia karty identyfikacyjnej, niestosując się do obowiązującej i istotnej dla zdrowia publicznego procedury wypracowanej przez właściwe organy administracji państwowej, celem zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

Wówczas, takiemu cudzoziemcowi wydawana jest decyzja o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku posiadania przez Państwo informacji o istnieniu jakiekolwiek trudności z przekraczaniem granicy państwowej na wjazd do Rzeczypospolitej Polskiej przez pracowników z Ukrainy, uprzejmie prosimy o przesłanie tej informacji na adres poczty elektronicznej Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej: zcu.kg@strazganiczna.pl.

Źródło: https://www.pol-ukr.com/Poprzedni artykułBorówkowe Factory 2020 – poprawa żyzności gleby na rosnącej plantacji
Następny artykułW Kozackiej Truskawce – zbierane są już truskawki

1 KOMENTARZ

  1. W zaden sposób nikt z rolniköw nie bedzie przestrzegał kwarantany dla cudoziemców po przyjezdzie tego samego dnia albo nastepnego beda na polu rwać truskawki zachłanność ludzi nie zna granic.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj