PROW 2014-2020 – ogłoszono harmonogram

SONY DSC

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się dziś z przedstawicielami mediów, aby przekazać informacje o opracowanym w resorcie harmonogramie wdrażania działań w ramach PROW 2014-2020 oraz o stanie realizacji płatności bezpośrednich za rok 2015.– W bieżącej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 mamy 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.  Obecnie tylko 9 proc. środków przeznaczonych jest na wzmocnienie przedsiębiorczości, ale pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą na skierowanie części pieniędzy pochodzących z polityki spójności na tereny wiejskie – poinformował podsekretarz stanu. Omawiając stan realizacji płatności bezpośrednich podsekretarz stanu stwierdził, że: –  Tempo ich realizacji nie jest zadowalające, choć harmonogram ich wypłat mieści się w dopuszczalnych prawem terminach. Według wiceministra przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w niedostatecznym nadzorze nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego przez wykonawcę, a także w niedotrzymaniu umów i przyjętych zobowiązań. – O problemach wykonawca poinformował pismem z 18 listopada 2015 roku, czyli na dzień przed objęciem przeze mnie funkcji podsekretarza stanu, nie są to jednak szczegóły, które interesują rolników – zwrócił uwagę wiceminister Zarudzki. W ramach wypłat z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono od 16 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r. 2,68 mld zł dla ponad 1 mln rolników. W sumie, do końca ubiegłego roku wypłacono ponad 20 proc całkowitej koperty finansowej na płatności bezpośrednie.

Wiceminister przedstawił również główne działania PROW 2014-2020 oraz terminy ich wdrażania.

PROW 2014-2020 – HARMONOGRAM

► „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników”) – marzec 2016 r.

► „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych„) – marzec 2016 w następujących obszarach

– racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)

► „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – czerwiec 2016 r.

► „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) – sierpień 2016 r. – termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

► „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” ( typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) – marzec 2017 r.

►„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw ( typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) – I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

►„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”) – I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

► „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) – nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników – lipiec 2016 r.

► „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”) – październik 2016 r.

► „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) – nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) – po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE – listopad 2016 r.

► „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) – I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

► „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ( typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”) – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru (nabory ogłoszone przez część SW).

► „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów” ) – marzec 2016 r.- terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

► „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – czerwiec 2016 r.- terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru

► „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” ( typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”) – lipiec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

► „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekową”) – sierpień 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

► „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”) oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”) – kwiecień 2017 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.

Źródło: minrol.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here