Higiena zbiorów i bezpieczeństwo żywności

Pomimo dość późnej wiosny sprzyjające temperatury w kwietniu sprawiły, że zbiory truskawek rozpoczęły się w tym roku bardzo wcześnie. W ich trakcie należy pamiętać o wadze takich zagadnień jak higiena zbiorów i bezpieczeństwo żywności. Plantatorom truskawek w największym polskim centrum ich uprawy przypomina o tym Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Higiena zbiorów

W jednym z komunikatów PPIS w Płońsku przypomina plantatorom, że niedopuszczalne jest stosowanie brudnych opakowań na owoce. Jak czytamy w wydanym komunikacie, łubianki z łuszczki drzewnej przeznaczone do kontaktu z żywnością (owocami) powinny spełniać wymagania rozporządzenia ( WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów do kontaktu żywnością. Niewłaściwe jest stosowanie powtórnie przy zbiorze truskawek opakowań brudnych i zapleśniałych. Producent łubianek z łuszczki drzewnej powinien posiadać dokumentację potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu, np. wyniki badań w zakresie oceny organoleptycznej zgodnie z normą DIN 10955: 2004. Powinien też udostępnić certyfikat podmiotowi, któremu zbywa wyrób do kontaktu z żywnością. Należy pamiętać, że materiał używany do produkcji opakowań jednostkowych i opakowań zbiorczych nie może być źródłem zanieczyszczenia. Co więcej,  musi on być składowany w taki sposób, aby nie był wystawiony na ryzyko zanieczyszczenia. Prace związane z opakowaniami jednostkowymi i opakowaniami zbiorczymi muszą być prowadzone w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu produktów.

Norowirusy niebezpieczne dla zdrowia

Skażenie owoców norowirusami następuje najczęściej na etapie produkcji pierwotnej. Może do tego dojść podczas uprawy truskawek poprzez nawożenie pól fekaliami czy nawadnianie zanieczyszczoną wodą. Może to się również stać już na etapie pozyskiwania: zbiór ręczny, niezachowanie okresów karencji, transport, przetwarzania, pakowania. PPIS w Płońsku wymienia tu katalog zasad których warto przestrzegać, by zminimalizować ryzyko zakażenia owoców. Należy stosować odpowiednie metody nawożenia oraz zapewnić właściwe używanie środków ochrony roślin i biocydów, zgodnie z instrukcjami, przestrzegać okresów karencji, stosować do uprawy i mycia owoców wodę o odpowiedniej jakości zdrowotnej, zapewnić dostęp wszystkim pracownikom do toalet stałych lub przenośnych, zapewnić urządzenia do mycia rąk pod bieżącą wodą pracownikom plantacji i skupu, zapewnić czystą odzież przy wykonywaniu pracy, zapewnić czysty sprzęt i opakowania do zbioru owoców. Ponadto transportery i/lub kontenery do przewozu owoców muszą być utrzymane w czystości i dobrej kondycji technicznej, aby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem. Trzeba respektować zakaz pracy dla osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura lub żółtaczka, zakaz wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, przestrzegać stosowania zasad GHP i GMP przez pracowników.

Obowiązek rejestracji produkcji pierwotnej

PPIS w Płońsku przypomina w wydanym ogłoszeniu o innym jeszcze obowiązku. Inspektorat informuje, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy bezpieczeństwie dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 594), w terminie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. We wniosku należy ująć informację o zakresie i wielkości produkcji, rodzaju produktów pochodzenia roślinnego wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych. Prowadzenie działalności bez dopełnienia tego obowiązku będzie skutkowało wymierzeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust.1 i art. 104 ust. ww. ustawy. Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej można pobrać w siedzibie stacji lub na stronie internetowej www. plonsk.psse.waw.pl.Poprzedni artykułJagodnik 5/2018 już w sprzedaży
Następny artykułMikroorganizmy na plantacjach malin letnich i jesiennych