Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Rozpoczyna się  nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać w dniach od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.  Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub

b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub

c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub

d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub

e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub

f)  zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub

g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub

h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub

i)  zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub

j)  zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach Oddziałów Terenowych Agencji.

 

Oto kilka z rodzajów i wielkości wsparcia, które mogą zaintersować osoby zajmujące się produkcją owoców. Należy wiedzieć, że wysokość pomocy, uzależniona jest od systemu jakości w którym uczestniczy rolnik. Maksymalne roczne stawki wsparcia wynoszą przez 3 kolejne lata:

a) 3 200 zł / rok – w przypadku wytwarzania produktów wpisanych do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, systemu ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć:

– 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów,

– 250 zł w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji.

  1. 3 000 zł / rok – w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć:

– 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów,

– 250 zł w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji.

  1. 2 750 zł / rok – w przypadku systemu integrowanej produkcji roślin, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć:

– 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów,

– 250 zł w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji,

– 250 zł w przypadku zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych.

  1. 1 470 zł / rok – w przypadku systemu „Jakość Tradycja”, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć:

– 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów,

– 250 zł w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Prezes Agencji Rynku Rolnego podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r, poz. 1195).

Pobierz:

Źródło: arr.gov.pl

Poprzedni artykułSkup malin na finiszu
Następny artykułNa platformie doświadczalnej w Belgii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj