Nowa pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw
Pożyczkę będą mogli uzyskać producenci mleka, świń lub owoców i warzyw, będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem. Pożyczka będzie udzielana maksymalnie na 10 lat, a jej kwota nie będzie mogła przekroczyć wysokości kwoty nieuregulowanych należności.

28 września 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadza ono możliwość udzielania pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym,
zobowiązań cywilnoprawnych.

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. powyższa pomoc może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem. W związku z tym, podpisywanie umów pożyczek oraz umów kredytu będzie możliwe dopiero po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r., ale nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

Obecnie w ARiMR trwają prace polegające na opracowaniu formularza wniosku o udzielenie pożyczki, zasad udzielania nowych form wsparcia oraz zmian do zawartych z bankami umów o współpracy. Po zatwierdzeniu powyższych dokumentów oraz po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o udzielenie pożyczek, a banki współpracujące z ARiMR – wnioski o udzielenie kredytów. W przypadku kredytów niezbędne jest również zawarcie aneksów do umów o współpracy podpisanych pomiędzy Agencją a bankami.

Podstawowe warunki udzielania nowej pomocy przedstawiają się następująco:

1. Pomoc na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
W 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw, prowadzącym gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Pomoc będzie polegała na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Z pomocy wyłączone są zobowiązania cywilnoprawne na rzecz budżetu środków europejskich.

Pożyczkę będą mogli uzyskać producenci mleka, świń lub owoców i warzyw, będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Pożyczka będzie udzielana maksymalnie na 10 lat, a jej kwota nie będzie mogła przekroczyć wysokości kwoty nieuregulowanych należności. Do kwoty tej nie wlicza się odsetek.

Wypłata środków nastąpi w dwóch ratach, przy czym:

pierwsza rata – płatna w 2016 r. w wysokości do 50% kwoty pożyczki,
druga rata – płatna w 2017 r. po udokumentowaniu spłaty nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach pierwszej raty.
Pożyczkę w całości trzeba będzie rozliczyć przedstawiając dokumenty potwierdzające spłatę ww. należności.

Pożyczka będzie nieoprocentowana, a Agencja nie będzie pobierała żadnych opłat za jej udzielenie.

Wniosek o udzielenie pożyczki producenci mleka, świń, owoców i warzyw będą składać w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w terminie do 15 października br. Wzór wniosku opracuje Agencja i udostępni na swojej stronie internetowej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty takie jak np.:

oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieregulowanych należności,
kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów,
dokumenty potwierdzające powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Projekt wzoru wniosku o pożyczkę – otwórz
Uwaga – ostateczny wzór wniosku może ulec zmianie.

Pomoc zostanie przyznana na podstawie umowy pożyczki, która będzie zawierana w formie pisemnej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 ze zm.) pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki zobowiązany jest zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

2. Pomoc na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych
W 2016 r. i 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy finansowej producentom rolnym w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.

Pomoc będzie polegała na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, powstałych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Z pomocy wyłączone są zobowiązania cywilnoprawne na rzecz budżetu środków europejskich.

O kredyt będą mogli ubiegać się producenci rolni będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem prowadzący produkcję mleka, świń lub owoców i warzyw.

Kredyt będzie udzielany maksymalnie na 8 lat, a jego kwota nie będzie mogła przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż 5 mln zł. Kwotę 5 mln zł pomniejsza się o kwotę udzielonej danemu producentowi rolnemu pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Oprocentowanie będzie ustalane z uwzględnieniem stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej nie więcej niż o 1,7 punktu procentowego. Kredytobiorca przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu będzie płacił oprocentowanie w wysokości 1%, a w kolejnych latach w wysokości 2,5%. Pozostałą część oprocentowania należną bankowi zapłaci ARiMR.

Wniosek o udzielenie kredytu należy złożyć w banku współpracującym z ARiMR. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty takie jak np.:

oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, z wyszczególnieniem należności głównej i odsetek,
kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów,
dokumenty potwierdzające powstanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Źródło: arimr.gov.pl

Poprzedni artykułKoncepcje przyjaznych technik opryskiwania
Następny artykułArgentyna inwestuje w borówki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj