Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
W związku z wejściem w życie w dniu 11 października 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581) w dniu 21 października 2015 r. nastąpiło ogłoszenie naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r.
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach 
i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1581).
Treść przedmiotowego rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poniżej).
O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
 • prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
  a) nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
  – producentami rolnymi,
  – grupami lub organizacjami producentów, 
  – związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów, 
  – podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
  b) wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi,-
  – przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacjanie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). Operacje  nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej.
Pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

 • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.
Wnioskodawcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.
Kryteria wyboru premiować będą:

 • grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia (5 pkt),
 • prowadzenie działalności w formie spółdzielni (5 pkt),
 • innowacyjność operacji (5 pkt)
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu(5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji – po zakończeniu operacji (5 pkt),
 • nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych (5 pkt),
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.
Zakres wsparcia
Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją) 
a)    maszyn lub urządzeń do:
–    magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
–    przetwarzania produktów rolnych,
–    magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
b)    aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c)    oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
2)    budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a)    budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b)    budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
–    innych niż związanych z ochroną środowiska,
–    kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów wykorzystywanych do produkcji biogazu, związanych z ochroną środowiska,
c)    pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,”Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczonyz finansowania.
3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
     – kosztorysów,
     – projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
     – przygotowania biznesplanu:
     – sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc – otwórz
Warunki i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy zostały opisane w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wnioskówSzczegółowe informacje na temat poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020 udzielane są w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych w Centrali ARiMR (22) 318 47 70  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.Poradnik dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – format .pdf – otwórz 
Harmonogram szkoleń dla podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – format .pdf – otwórz 
(Uprzejmie informujemy, iż nie jest konieczne uprzednie zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych. Zainteresowane osoby mają wstęp wolny)
Dokumenty aplikacyjne – otwórz
Źródło: armir.gov.pl

Poprzedni artykułRozpylacze eżktorowe czy wirowe
Następny artykułOptymlane rozwiązania w nawadnianiu upraw

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj