Zezwolenie na pracę sezonową dla obywateli Ukrainy – najprawdopodobniej nie od 1 stycznia 2017 roku. Zarys planowanej procedury.”

Nadal trwają prace nad nowelizacją przepisów znacząco zmieniających zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Planowana data wejścia w życie nowych regulacji (1 stycznia 2017 roku) niemalże na pewno nie zostanie dochowana, gdyż ministerialny projekt nie został jeszcze skierowany do Sejmu.

Warto jednak już teraz zapoznać się z najważniejszymi założeniami planowanej procedury powierzania pracy obywatelom Ukrainy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Projekty formularzy, które będą stosowane w procedurze wydawania zezwoleń na pracę sezonową dostępne są na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl w zakładce „Projekty aktów prawnych”/„Projekty ustaw”/„Rynek pracy”/„Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw”/„Załączniki do projektu rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia”.

Najważniejsza z planowanych zmian dotyczy całkowitej likwidacji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz rezygnacji z wydawania wiz oznaczonych jako „05”. Oświadczenia zostaną zastąpione przez zezwolenia na pracę sezonową, a wizy „05” nowymi wizami „05a”, wydawanymi w celu wykonywania pracy sezonowej.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie przeznaczone dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej. Na jego podstawie cudzoziemiec będzie uprawniony do wykonywania określonych w przepisach prac w sektorze rolnictwa, hodowli zwierząt, sadownictwa i turystyki. Zezwolenie będzie wydawane przez starostę właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy, na czas określony nieprzekraczający 8 miesięcy w roku kalendarzowym.

Etap I – wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

W celu uzyskania dla cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca w pierwszej kolejności będzie zobowiązany złożyć w starostwie powiatowym (w praktyce w powiatowym urzędzie pracy) wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla określonego we wniosku cudzoziemca. Do wniosku pracodawca dołączy kserokopię swojego dowodu osobistego, kserokopię wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca oraz dowód uiszczenia opłaty od wniosku (która będzie najprawdopodobniej wynosiła od kilkudziesięciu do 100 zł, w zależności od okresu objętego zezwoleniem na pracę sezonową). Prawidłowo wypełniony i opłacony wniosek zostanie zarejestrowany przez starostę w ewidencji wniosków. Po zarejestrowaniu wniosku w ewidencji starosta wyda pracodawcy pisemne zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków. Oryginał tego zaświadczenia pracodawca prześle cudzoziemcowi, którego wniosek dotyczy, w celu wystąpienia przez niego o wydanie odpowiedniej wizy.

Etap II – wiza w celu wykonywania pracy sezonowej

Zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji będzie niezbędne dla uzyskania przez cudzoziemca wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej (oznaczonej jako wiza „05a”). Wiza będzie uprawniała cudzoziemca do przekroczenia polskiej granicy i pobytu w Polsce w celu wykonywania pracy sezonowej. Maksymalny okres objęty wizą „05a” wyniesie 8 miesięcy w roku kalendarzowym.

Etap III – zezwolenie na pracę sezonową

Po dopełnieniu opisanych wyżej formalności, w momencie przekroczenia przez cudzoziemca granicy z Polską i przybycia do miejsca pracy, pracodawca będzie zobowiązany złożyć w powiatowym urzędzie pracy pisemne oświadczenie potwierdzające stawienie się cudzoziemca do pracy wraz z informacją o jego adresie zamieszkania w trakcie wykonywania pracy w Polsce oraz kopią ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce. Po złożeniu przez pracodawcę powyższego oświadczenia, starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową na czas określony (do 8 miesięcy w roku kalendarzowym).

Planowana nowelizacja wejdzie w życie najprawdopodobniej po 1 stycznia 2017 roku. Postępy prac nad nowelizacją można śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.legislacja.rcl.gov.pl. Projekt „ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw” oznaczony jest w wykazie prac legislacyjnych numerem UC42. Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę sezonową zostanie szerzej opisana w czasopiśmie „Jagodnik” na początku przyszłego roku.

DARIA MILEWSKA_fotoAutor: adwokat Daria Milewska, wspólnik kancelarii Karniol i Wspólnicy

logo_karniol

 

 

ul. Górskiego 4 lok. 35, 00-033 Warszawa

tel.: +48 22 290 61 31, e-mail: kancelaria@karniol.plwww.karniol.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here